บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) ในเครือปูนซิเมนต์ไทย (SCG Cement-Building Materials)] กลุ่มธุรกิจเซรามิค (Ceramics Business) 1. ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังแบรนด์ CAMPANA (Core Business) และ 2. ผู้บริหารจัดการและพัฒนาที่ดินนิคมอุตสาหกรรมหนองแคเพื่อการประกอบอุตสาหกรรม (Non-Core Business) รวมถึง 3. ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มแบรนด์ Bella (Non-Core Business)
Benefits
 • 1. ประกันชีวิต วงเงิน 400,000 บาท
 • 2. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 800,000 บาท
 • 3. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว (บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร) วงเงิน 40,000 บาท
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2 - 15 % (แล้วแต่พนักงานสะสม, บริษัทฯสมทบ 5%)
 • 5. ค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศ (ทั้งรัฐและเอกชน)
 • 6. ค่ารักษาโรคฟันกับคลินิคทันตกรรม (ทันตกรรม รวมคู่สมรส/บุตรของพนักงาน)
 • 7. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • 8. ชุดเครื่องแบบพนักงาน (ปีแรก 3 ชุด ปีถัดไปปีละ 2 ชุด)
 • 9. รถรับ/ส่ง (สำหรับ พนักงานปฏิบัติงานโรงงานหนองแค)
 • 10. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (เดือนละ 750 บาท)
 • 11. สหกรณ์ออมทรัพย์
 • 12. เงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ประสบภัยธรรมชาติ
 • 13. การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน
 • 14. อาหารราคาถูก (สำหรับพนักงานปฏิบัติงานโรงงานหนองแค)
 • 15. เบี้ยขยัน (สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ)
 • 16. เงินตอบแทน Action Plan (โบนัสตามผลประกอบการ)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทย - เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) ในเครือ SCG
61 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
Khok Yae Nong Khae Saraburi 18230