JobThai
SSUP Group เป็นผู้นำธุรกิจความงามและสุขภาพในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Oriental Princess, Cute Press, LALIL, Bisous Bisous และ GNC ที่มีช่องทางจำหน่ายแบบ Omni-Channels ซึ่งประกอบด้วยช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade, E-Commerce, Travel Retail และร้าน Specialty Retail จำนวนมากกว่า 700 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรมากกว่า 3,500 คน เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงมีสวัสดิการที่ครอบคลุมเพื่อให้พนักงานมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้อยู่ในระดับ World Class เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริง เรามีวัฒนธรรมองค์กรอันโดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง โอกาส และความสนุกสนานมากมาย อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจอันดี สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความสามารถที่หลากหลายของทีมงาน นอกจากนี้ SSUP Group มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่านทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการระบบการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน บริษัทและกิจการในเครือ SSUP GROUP จะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานเพราะสาเหตุเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตกต่ำเป็นอันขาด
Benefits
ด้านสุขภาพ 1. ประกันสุขภาพ 2. การตรวจสุขภาพประจำปี 3. ค่ารักษาพยาบาล พนักงานและครอบครัว ด้านประกัน 1. ประกันอุบัติเหตุพนักงาน 2. ประกันอุบัติเหตุครอบครัว (บิดา/มารดา/บุตร) 3. ประกันชีวิตพนักงาน ด้านการศึกษา 1. ค่าเรียนภาษาอังกฤษ บริษัทสนับสนุน 50 % 2. ค่าซื้อตำราเพื่อเสริมความรู้ บริษัทสนับสนุน 50 % 3. ค่าสัมมนา บริษัทสนับสนุน 50 % 4. ทุนเรียนดี สำหรับบุตร 2 คน (ตั้งแต่ประถม - ปริญญาตรี) 5. ทุนการศึกษา สำหรับบุตร 2 คน (ตั้งแต่ประถม – ปริญญาตรี) ด้านการออมทรัพย์ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2% - 15% ขึ้นกับอายุงานและสมัครใจ 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP (ฝากเงิน ดอกเบี้ยรวม 5 % ต่อปี) ด้านเงินกู้ยืม 1. เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP (ดอกเบี้ย 6.5 % ต่อปี) 2. เงินกู้เพื่อการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี/ปริญญาโท จนสำเร็จการศึกษา เมื่อศึกษาจบผ่อนชำระคืนภายใน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย 3. เงินกู้ผ่อนบ้าน/อพาทเมนท์/คอนโด และหรือ Refinance (ดอกเบี้ยMRR -2 แต่ไม่ต่ำกว่า 5%) 4. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร (ค่าเล่าเรียน/ค่าหนังสือ) ไม่มีดอกเบี้ย 5. เงินกู้ยืมเพื่อการคลอดบุตร จำนวน 2 คน (ตามใบเสร็จโรงพยาบาล) ไม่มีดอกเบี้ย 6. เงินกู้ยืมเพื่อค่ารักษาพยาบาลบิดา/มารดา (ตามใบเสร็จโรงพยาบาล) ไม่มีดอกเบี้ย 7. เงินกู้เพื่อซื้อมือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง,บุตรหรือบิดามารดา ผ่อน 18 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย ด้านของขวัญยินดี 1. ของขวัญแสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี / โท 2. ของขวัญแสดงความยินดีการสมรส 3. ของขวัญแสดงความยินดีการมีบุตร ด้านการเยี่ยม 1. ของเยี่ยมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โบนัส / รายได้อื่น ๆ 1. โบนัสประจำปี (รับประกัน 1 เดือน) 2. เบี้ยขยัน 3. คอมมิชชั่น (เฉพาะพนักงานประจำร้านค้า) 4. Incentive (เฉพาะพนักงานฝ่ายขาย) การแบ่งผลกำไร บริษัทฯ ในเครือ ที่เปิดใหม่ 1. พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ในเครือที่เปิดใหม่เมื่ออายุงานครบ 1 ปี ขึ้นไป มิสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกแบ่งผลกำไรจาก บริษัทฯ ที่เปิดใหม่ 2. พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และโรงงาน อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้ารับส่วน แบ่งกำไรของบริษัท ฯ ที่เปิดใหม่ สวัสดิการอื่น ๆ 1. เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา / พวงหรีด 2. ซื้อเครื่องสำอาง/อาหารเสริม/น้ำดื่ม/ข้าวหอมมะลิ ส่วนลด 50 % เดือนละ 1 ครั้ง 3. สวัสดิการหอพักใกล้บริษัท/โรงงาน 1. โรงงาน มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเดือนละ 1,100 บาท ขนาด 32 ตารางเมตร (แฟลตในนิคมบางพลี) 2. สำนักงานใหญ่ มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเดือนละบาท -ห้องแอร์ ขนาด 25-35 ตารางเมตร (ติดกับมหาวิทยาลัยหอการค้า - วิภาวดี) โอกาส พนักงานทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวุฒิการศึกษา มีโอกาสก้าวหน้าถึงตำแหน่ง CEO ขึ้นกับบทบาทในหน้าที่และหรือเปิดบริษัทใหม่ให้ร่วมทุนและบริหารทั้งในและต่างประเทศ สวัสดิการคือการตอบแทนพนักงานที่สนับสนุน SSUP GROUP
20 Positions
Contacts
กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซอยรัชฎภัณฑ์ ราชปรารถ
Makkasan Ratchathewi Bangkok 10400
Directions
หอพักพนักงาน ม.หอการค้า , หอพักพนักงาน นิคมบางพลี