JobThai
บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการผลิตและติดตั้งระบบประตูหน้าต่างไวนิล (UPVC) ของประเทศไทย ภายใต้ชื่อตราสินค้า AMIGO และ Ventanar ก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยกลุ่มวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจก่อสร้างมายาวนาน จากแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้อง กับแนวโน้มการก่อสร้าง อีกทั้งการเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้างทดแทนไม้ จึงเป็นที่ยอมรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรายใหญ่ทั่วประเทศ เช่น QH AP LAND&HOUSES แสนสิริ GOLDENLAND เป็นต้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการทำงานในทุกขั้นตอนอย่างมีมาตรฐานจนได้รับการรับรองคุณภาพโดย ISO 9001 : 2008 และรางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์ ยอดเยี่ยมจากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานเพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เติบโตไปด้วยกัน
- เงินช่วยเหลือพิเศษ - เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ - ประกันอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน - โบนัสประจำปี - ค่าที่พัก(เฉพาะตำแหน่ง) - ค่าน้ำมัน(เฉพาะตำแหน่ง) - สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่นๆ
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
49 ม.9
Pa Kha Ban Na Nakhon Nayok 26110