บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา สำนักพิมพ์วิญญูชนได้จัดพิมพ์หนังสือกฎหมายมากกว่า 1,000 ปก ประกอบด้วยพระราชบัญญัติต่างๆ , ตำรากฎหมาย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย, หนังสืออ้างอิง, หนังสือประกอบการศึกษาเพิ่มเติม จากประสบการณ์การสอน การค้นคว้าของผู้พิพากษา, อัยการ, คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนคณะ/สาขาวิชานิติศาสตร์อื่นๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเป็นผู้เขียน นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์ “ตำราครู” ซึ่งเป็นผลงานของครูกฎหมายผู้มีชื่อเสียงในอดีตอย่างสม่ำเสมอ
สำนักพิมพ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของหนังสือกฎหมายต่อผู้ศึกษา ผู้อ่านเป็นอย่างมาก จึงให้ความสำคัญในด้านความถูกต้องของตัวบทกฎหมายและความถูกต้องของภาษาไทย ความสวยงามน่าอ่าน และรูปเล่มที่สวยงามแข็งแรง ทนทานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้หนังสือของสำนักพิมพ์วิญญูชนจะมีครั้งที่และเดือน/ปีที่พิมพ์ระบุชัดเจน และที่สำคัญกฎหมายต้องทันสมัย ปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ สมกับปณิธานที่ว่า “กฎหมายทันสมัย แก้ไขล่าสุด”
Benefits
  • -ค่าครองชีพ
  • -ค่าเล่าเรียนบุตร
  • -ค่ารักษาพยาบาล (รวมบุตร, บิดา-มารดา) 8,000-10,000 บาท/ปี
  • -ประกันชีวิตกลุ่ม
  • -ประกันสังคม
  • -ท่องเที่ยวประจำปี
  • -โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
39/200-201 ซอยวิภาวดีรังสิต 84 (กวีเหวียนระวี) ถ.วิภาวดีรังสิต
Sanam Bin Don Mueang Bangkok 10210
See Map