JobThai
เป้าหมาย ของศูนย์ผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์นม ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
 • สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
 • มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ลดต้นทุนในการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษาและวิจัยของนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
 • zero position en
  Contacts
  ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
  Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900