เป้าหมาย ของศูนย์ผลิตภัณฑ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์นม ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ลดต้นทุนในการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษาและวิจัยของนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
There are currently no positions available.
Contacts
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
Latyao Chatuchak Bangkok 10900