บริษัท แมสวอร์ จำกัด
บริษัทแมสวอร์จำกัดเป็นบริษัท PRODUCTION HOUSE ผลิตรายการทีวีและ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณา-โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทังจัดการดำเนินการงานด้าน ORGARNIZER 'งานต่างๆมากมายมีความต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัท
Benefits
  • - เงินเดือนประจำ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
  • - สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง
  • - เงินกองทุนเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แมสวอร์ จำกัด
599/83 โครงการหมู่บ้านกลางกรุงรัชวิภา ถ.รัชดาภิเษก
Chatuchak Chatuchak Bangkok 10900
See Map