บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BEM") เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BECL”) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเท่ากับ 15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วยการให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษ และรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางโครงข่ายการให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมชั้นนำในประเทศ และในภูมิภาค นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
Benefits
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - ประกันชีวิตกลุ่ม
 • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • - เงินช่วยเหลือสมรส
 • - เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
 • - เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - สิทธิลาพักผ่อนประจำปี
Contacts
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
 • การเดินทางโดย ระบบขนส่งมวลชน
 • • รถไฟฟ้าสาย Airport link ลงสถานีมักกะสัน และต่อวินมอเตอร์ไซด์
 • • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีเพชรบุรี ออกประตูทางออกที่ 1 และต่อวินมอเตอร์ไซด์
 • • รถโดยสายประจำทาง สาย 98, 136, 154, 185, 206
See Map