เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เป็นผู้นำทางคิด จิตวิญญาณ และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการศึกษา บนวิถึไทยสู่ระดับสากล เพื่อสร้างเด็กให้เกิดศักยภาพสูงสุด อย่างเป็นองค์รวม ให้มีปัญญาพัฒนาชีวิต
Benefits
  • 1.บรรจุครูสช.
  • 2.ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
  • 3.อาหารกลางวัน อาหารว่างบ่าย
  • 4.สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
  • 5.สวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
  • 6.เสื้อพละ
  • 7.ตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
โรงเรียนวรรณสว่างจิต
137 ถนนพระรามที่ 2 10150
Website: www.wsc.ac.th
See Map