JobThai
บริษัท นิปปอน สตีล ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานอมตะ) ผลิตท่อเหล็กที่ใช้กับเครื่องจักรกล โดยเฉพาะใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (IATF 16949:2016) และระบบบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007)
Benefits
 • รถรับ-ส่ง
 • ยูนิฟอร์ม
 • ค่าเช่าบ้านและการครองชีพ
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าซักรีด
 • เบี้ยขยัน
 • เงินเกษียณอายุ
 • กองทุนสงเคราะห์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว)
 • ประกันชีวิต
 • เงินกู้
 • คูปองอาหาร
 • เงินโบนัส ฯลฯ
 • zero position en
  Contacts
  NIPPON STEEL PIPE (THAILAND) CO., LTD. (AMATA FACTORY)
  700/332 หมู่ที่ 6 Amata City Industrial Estate, Chonburi
  Don Hua Lo Mueang Chon Buri Chon Buri 20000