JobThai
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรามุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพนั้นๆ อย่างแท้จริง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง และร่วมกิจกรรมทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้เกิดความชำนาญในตลาดต่างๆ และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ธุรกิจบริการได้อย่างมืออาชีพ…
zero position en
Contacts
ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม
Bang Wa Phasi Charoen Bangkok 10160