JobThai
“ซีพีเอฟ” เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บก และสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุก และปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร กำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก มองหาโอกาส และความท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเราเพื่อมุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก"
Company Story
+13
Products and Services

ซีพีเอฟ มุ่งเน้นมาตรฐานการผลิต และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารซีพีเป็นอย่างยิ่ง การสร้างตราสินค้า ให้เป็นที่รู้จัก จึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าจากซีพี มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีรสชาติเป็นที่พึงพอใจ อันสอดคล้องกับปรัชญา ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าว่าต้องเป็นเลิศ
นอกจากนี้ บริษัทยังนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเลือกซื้อ และรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายมากขึ้น

Benefits
1. ค่ารักษาพยาบาลส่วนบุคคล 100,000 บาท/ปี 2. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 30,000 บาท/ปี 3. โบนัสคงที่ 2 เดือน 4. ประกันชีวิตพนักงาน 5. เงินช่วยเหลือกรณีประจำหรือ ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
100 Positions
See all positions
Contacts
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
Directions
รถไฟฟ้า MRT สถานีสีลม รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง