JobThai
“ซีพีเอฟ” เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บก และสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุก และปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร กำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก มองหาโอกาส และความท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเราเพื่อมุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก"
+12

บริษัทได้พัฒนาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรในประเทศไทย ครอบคลุมประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ซึ่งสามารถจำแนกประเภทธุรกิจเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร รวมทั้งประกอบกิจการช่องทางจำหน่ายอาหาร กระบวนการผลิตอาหารครบวงจรภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เปี่ยมคุณภาพ ปลอดสาร ปลอดภัยถูกอนามัย รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ


พันธกิจ

ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ และให้ความสำคัญในการสร้างกระบวนการผลิตที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การ เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม


วิสัยทัศน์

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลก” บริษัทให้ความสำคัญ และทุ่มเทกับการวิจัยและพัฒนาในทุก ๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร ที่สอดคล้องกับความพึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมทั้งยึดมั่นในนโยบาย การดำเนินธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง


ค่านิยม

- สานประโยชน์สู่ความยั่งยืนต่อประเทศ ประชาชน และ บริษัท

- ทำเร็วและมีคุณภาพ

- ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

- ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

- สร้างสรรค์สิ่งใหม่

- มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และรู้จักตอบแทนบุญคุณ


เกี่ยวกับสมัครงาน

ซีพีเอฟ เราทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทาง ธุรกิจ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ซีพีเอฟมีงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่จำนวนมาก ในหลายๆ ด้านโดย เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, การขาย- และการตลาด, วิศวกร, บัญชี, สัตวบาล, ประมง และอื่นๆอีกมากมายหลายๆหน่วยงานในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศไทย และผู้มีประสบการณ์มืออาชีพในระดับบริหารหลายหน่วยงาน


สมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์มืออาชีพ

พนักงานเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทแข็งแกร่ง เติบโตและประสบความสำเร็จกำลังคนถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจแข็งแกร่ง มีความมั่นใจในความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และความสามารถที่จะประสบความสำเร็จในตลาดโลก ที่ซีพีเอฟเราทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ซีพีเอฟมีงานสำหรับผู้มีประสบการณ์มืออาชีพ ในระดับบริหารหลายหน่วยงาน ในสาขาต่างๆ ทั่วโลก


สมัครงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่

ซีพีเอฟ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท ซีพีเอฟ มีงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่จำนวนมาก ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, การขายและการตลาด, วิศวกร, บัญชี, สัตวบาล, ประมง และอื่น ๆ อีกมากมายหลาย ๆ หน่วยงานในสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

Benefits
1. ค่ารักษาพยาบาลส่วนบุคคล 100,000 บาท/ปี 2. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 30,000 บาท/ปี 3. โบนัส (ตามนโยบายบริษัท) 4. ประกันชีวิตพนักงาน 5. เงินช่วยเหลือกรณีประจำหรือ ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
130 Positions
See all positions
Contacts
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
Directions
รถไฟฟ้า MRT สถานีสีลม รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer