บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด ได้เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ กรกฎาคม 2538 ถึงปัจจุบัน ประกอบกิจการหลัก ดังนี้
1. ให้บริการ จัดหมวดหมู่ บรรจุหีบห่อ และส่งมอบชิ้นส่วน ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์
2. ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
3. ขนส่ง และการขนถ่ายสินค้า ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ปัจจุบันมีการจ้างงานมากกว่า 3,200 คน
Honda Logistics Asia Co.,Ltd. has been operating since
July 1995 and currently operates as follows.
1. Package service and delivery of parts. Used in automobile & motorbike production.
2. Design and development of packaging As well as production. And packaging saled
3. Transportation by land, sea & air both domestic and international.
At present, company are hiring 3,200 persons.
Benefits
 • 1. โบนัส มากกว่า 3 เดือน
 • 2. ค่าคำแหน่ง
 • 3. เบี้ยขยัน
 • 4. ค่าครองชีพ
 • 5. ค่าอาหารกลางวัน
 • 6. ค่าเดินทาง
 • 7. รถรับส่งพนักงาน
 • 8. ชุดพนักงาน
 • 9. ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • 10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5-8%
 • 11.อื่นๆ
 • Company provide welfare as follow
 • 1. Bonus
 • 2. Position fee
 • 3. Diligence
 • 4. Cost of living
 • 5. Meal
 • 6. Transportation fee
 • 7. Shuttle bus
 • 8. Uniform
 • 9. Medical fee
 • 10. Provident fund
 • 11. Others
Contacts
Honda Logistic Asia Co., Ltd.
1/56 หมู่5 ถนนโรจนะ
Khan Ham Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
See Map