บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช.การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการดังกล่าว
บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรม และพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572
บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากการตรวจประเมินโดย TUV NORD (Thailand) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549
สวัสดิการ
 • 1. ค่ารักษาพยาบาล
 • 2. ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจญ์
 • 3. เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรส และสิทธิในการลาเพื่อสมรส
 • 4. การลาคลอดบุตร และเงินพิเศษ
 • 5. เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจ และสิทธิในการลา
 • 6. ช่วยเหลือในกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย
 • 7. การตรวจสุขภาพประจำปี
 • 8. การประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันชีวิต
 • 9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด
 • 10. เงินบำรุงขวัญ (โบนัส) ประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 12. ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา
 • 13. Fitness
 • 14. รถรับส่งพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
189 ถนนพระราม 9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
เว็บไซต์: www.bemplc.co.th
วิธีการเดินทาง
 • **การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT**
 • ปลายทางสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกหมายเลข 2 บริเวณใต้อาคารจอดรถ จะมีรถตู้บริการสำหรับพนักงานของบริษัท และผู้สมัครที่ติดต่อสมัครงาน สามารถใช้บริการรถรับ-ส่ง สำหรับเดินทางจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมมายังอาคารบริหาร สำนักงานใหญ่ โดยให้บริการออกจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมตั้งแต่เวลา 7:00 น.-14:15น. และออกจากสำนักงานใหญ่ตั้งแต่เวลา 10:45-17:45 รถจะออกทุก 30 นาที
ใช้งานแผนที่