สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
สถาบันฯ มีปณิธานมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
Benefits
 • 1.ประกันสังคม
 • 2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
 • 3.เครื่องแบบพนักงาน
 • 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5.การตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • 7.การฝึกอบรมสัมมนา
 • 8.ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
 • 9.สวัสสดิการเยี่ยมไข้
 • 10. ทุนการศึกษาบุตรระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาที่สถาบัน
 • 11. เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม
5 Positions
1.
Oct 22, 2019
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
pinlocation
Suan Luang, Bangkok
salary icon
Not specified
2. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
pinlocation
Suan Luang, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างของสถาบันฯ
3.
Oct 22, 2019
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบัญชี
pinlocation
Suan Luang, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างสถาบันฯ
4.
Oct 22, 2019
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
pinlocation
Suan Luang, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างสถาบันฯ
5. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
Web Programmer
pinlocation
Suan Luang, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างของสถาบันฯ
Contacts
1771/1 ถ.พัฒนาการ
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
Tel.: 02-763-2600 ต่อ 2615
Fax: 02-763-2700
Website: www.tni.ac.th
Directions
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37 , - เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน)ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37 , - รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517
See Map