สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
สถาบันฯ มีปณิธานมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
สวัสดิการ
 • 1.ประกันสังคม
 • 2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
 • 3.เครื่องแบบพนักงาน
 • 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5.การตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • 7.การฝึกอบรมสัมมนา
 • 8.ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
 • 9.สวัสสดิการเยี่ยมไข้
 • 10. ทุนการศึกษาบุตรระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาที่สถาบัน
 • 11. เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม
ติดต่อ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถ.พัฒนาการ
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
โทรศัพท์: 02-763-2600 ต่อ 2615
แฟกซ์: 02-763-2700
เว็บไซต์: www.tni.ac.th
วิธีการเดินทาง
 • - เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
 • - เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน)ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
 • - รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517
ใช้งานแผนที่