บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยทุกบริษัทและรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้
Benefits
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนฌาปนกิจ - เงินกู้ยืมพนักงาน - การตรวจสุขภาพประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน - เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย - สวัสดิการอื่นๆ
Contacts
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท
Phra Khanong Tai Phra Khanong Bangkok 10260
Directions
รถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี ทางออก 4 ซอย สุขุมวิท 64/2
See Map