บริษัท เอส. บี. อาร์. ซี. จำกัด
บริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษา บริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง ออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง , วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร สำรวจปริมาณงานและราคา และตรวจสอบอาคาร
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -Outing (ตามผลประกอบการ) -ปรับขึ้นค่าแรง โบนัส (ตามผลประกอบการ) -ที่พักกรณีไปปฏิบัตงานต่างจังหวัด -เบี้ยเลี้ยง ต่างจังหวัด
zero position en
ติดต่อ
บริษัท เอส. บี. อาร์. ซี. จำกัด
806/19 ถ.พหลโยธิน
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
ใช้งานแผนที่