JobThai
ไทยประกันชีวิต สาขารัตนาธิเบศร์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ ๒๕ - ๒๗ ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้ย้าย สำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ ๖๒๔ ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร ๘ ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยปัจจุบัน

Benefits
- ท่องเทียวทั่วโลก - เงินรางวัลอื่น ๆ ที่ได้ผลงานตามเป้าหมายของโครงการ - คอร์สต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การบริหาร การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการ อบรมบุคลิกภาพ เป็นต้น
zero position en
Contacts
ไทยประกันชีวิต สาขารัตนาธิเบศร์
99/999 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 5 หมู่ที่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์
Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000