JobThai
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นแนวหน้าที่มั่นคง ก่อตั้งมานานกว่า 79 ปี เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทและสินทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้าน บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นบรรษัทภิบาลดีเด่น (Good Corporate Governance) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ประเภทการรับรองมาตรฐาน คุณภาพภาคการค้าและบริหาร จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) โดยเครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายรับรองที่ได้รับการอนุญาตจดทะเบียนและเป็นเจัาของร่วมโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย
Benefits
 • โบนัส
 • ยูนิฟอร์ม
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • เงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้าน
 • ซื้อรถ และเหตุฉุกเฉินต่างๆ
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานปีใหม่
 • zero position en
  Contacts
  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  100/48-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 27 ถ.สาทรเหนือ
  Si Lom Bang Rak Bangkok 10500