โรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐาน ของ สสวท. เป็นสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
There are currently no positions available.
Contacts
โรงเรียนตันตรารักษ์
384/9 หมู่ 6 เมืองพัทยา 20150
Website: www.tr.ac.th