บริษัท บีทีพี แอคเค้าติ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัท รับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
สวัสดิการ
- มีโบนัส ตามผลงาน - เบี้ยขยัน
ติดต่อ
บริษัท บีทีพี แอคเค้าติ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
28,30 อินทรพิทักษ์5
Bang Yi Ruea Thon Buri Bangkok 10600