JobThai
กลุ่มบริษัทพระนคร
บริษัท กลุ่มพระนคร ยนตรการ เป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ครบวงจรที่มีการเจริญเติบโต พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงสูงมายาวนานมากกว่า 34 ปี ประกอบด้วยธุรกิจอิสระ 12 หน่วยธุรกิจ ในประเทศ โดยกลุ่ม พระนคร ยนตรการ เป็นผู้ประกอบการหลัก 8 หน่วยธุรกิจ ในจำนวนนี้ อีก 4 หน่วยธุรกิจ เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง กลุ่มพระนคร ยนตรการ กับกลุ่มธุรกิจชั้นนำระหว่างประเทศ ปัจจุบันประกอบธุรกิจรถยนต์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ กล่าวคือ ประกอบรถยนต์, ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, นำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ, ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษา และบริการอะไหล่แบบครบวงจรที่ได้มาตรฐาน, ให้เช่ารถยนต์, ขนส่งรถยนต์, การให้เช่าซื้อ และลิสซิ่งรถยนต์, ตลอดจนจำหน่ายรถยนต์ อาทิ ALFA ROMEO, CHEVROLEL , FIAT , HONDA , ISUZU , PROTON ทุกรุ่นทุกแบบ บริษัท มีความประสงค์รับสมัครคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า พร้อมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป
Benefits
ตามตกลง
zero position en
Contacts
กลุ่มบริษัทพระนคร
108 หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามวัดเสมียนนารี
Lat Yao Chatuchak Bangkok 10900
Directions
**สายรถเมล์ผ่าน ปอ.29, 510, 134, 69, 52