JobThai
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เปิดดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองการประกันชีวิต การลงทุนด้านเงินออมทรัพย์ การคุ้มครองสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ความคุ้มครองด้านการศึกษาของบุตรหลาน และรับประกันโรดร้ายแรงชนิดต่าง ๆ
Benefits
- มีเงินเดือนส่งเสริมการขาย - ค่าคอมมิสชั่น - ค่ารางวัลแข่งขันการหาลูกค้าเงินฝาก - รางวัลการท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ
zero position en
Contacts
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
592/1 ซ.10 ถ.เพชรเกษม
Hat Yai Hat Yai Songkhla 90110