JobThai
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
สมาคมการค้าที่เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ Bupa Health Insurance - ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) - โบนัสประจำปี
zero position en
Contacts
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
216/5 อาคารแอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120