JobThai
บริษัท ซันวู้ด อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่มีคุณภาพสูง เพื่อการส่งออกไปจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา , อังกฤษ และกลุ่มประเทศยุโรป ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
Benefits
รถรับส่งพนักงาน อาหารกลางวันฟรี ฌาปณกิจสงเคราะห์ ตรวจสุขภาพประจำปี ฯ
zero position en
Contacts
บริษัท ซันวู้ด อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
32/2 หมู่ที่ 5 ถ. เชียงรากน้อย-บางไทย 13290