JobThai
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ ตามความในมาตรา ๕๔ วรรคสอง และ มาตรา ๑๓๐ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ศึกษาเน้นการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการทางสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ภายใต้ปรัชญา “Building A Future of Excellence สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต” มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม”เปิดทำการสอนอยู่ 6 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ,บุรีรัมย์,สุรินทร์,นครศรีธรรมราช,เพชรบูรณ์,ระยอง
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ศึกษาต่อ อบรม
zero position en
Contacts
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
333 หมู่ 13
Chang Sai Phra Phrom Nakhon Si Thammarat 80000