JobThai
Jun 17, 2024

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bang Pa-in Industrial Estate Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4.วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 7.แนะนำฝึกสอนและอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 9.เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10.ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11.รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง 12.ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 13.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
Qualifications
  1. มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ และระบบ SMETA (Sedex) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน, หน่วยงานภายนอกได้และดำเนินการเอกสาร ราชการได้
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านโรงงานอาหารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  4. สามารถให้คำปรึกษา และอบรมพนักงานได้
  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  6. คณะ สาธารณสุขศาสตร์ หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้องสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาขาสุขศาสตร์อุคุ้มครองแรงงาน (ตามกฎหมาย)ปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสวัสดิการและตสาหกรรมและความ
How to apply
- เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง - สมัครงานผ่าน JobThai
Contacts
ฝ่ายบุคคล สาขา 5 ไฮเทค (ปุณณดา)
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
989 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
Tel. : 035-200-220 ต่อ 106
Email : hrrbsupply_238@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
Ban Len Bang Pa-in Phra Nakhon Si Ayutthaya
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer