รับสมัครด่วน
Jan 12, 2021

ผู้จัดการโครงการ

pin locationLocation
pin location

Wang Thonglang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตราด่วน
Apply
Job Descriptions
1.ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ประจำโครงการ 2.จัดการและบริหารสำนักงานโครงการช่วยผู้อำนวยการโครงการ 3.กำกับดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา 4.มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานทุกคนพร้อมติดตามดูแลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 5.ลงนามและออกเอกสารในโครงการในนามบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6.เสนอแนะผู้บังคับบัญชาสำหรับการฝึกอบรมให้กับพนักงาน 7.ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างมีเหตุผลของผู้บังคับบัญชา 8.จัดทำแผนคุณภาพโครงการ 9.กำกับดูแล/จัดการให้ผู้รับเหมาทั้งหมดในโครงการ ทำงานตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้าง 10.ทบทวน/ตรวจสอบ และอนุมัติแผนงานหลัก ,แผนงานย่อย, แผนงานประจำเดือนของผู้รับเหมาต่างๆ ให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง และจัดทำแผนงานก่อสร้างรวมทั้งโครงการ 11.ทบทวนตรวจสอบ และอนุมัติแผนงานการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ และแบบแปลน ของผู้รับเหมาต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนงาน 12.ตรวจสอบหน่วยงานเป็นประจำวัน 13.ทบทวน, ให้ความเห็น และประสานงานกับผู้รับเหมาต่าง ๆ ให้เกิดข้อขัดแย้งในการทำงานน้อยที่สุด 14.ทบทวนและติดตามผลงานของผู้รับเหมา หากไม่เป็นไปตามแผนงานให้ดำเนินการแจ้งและปรับปรุงแก้ไขทันที 15.จัดดำเนินการ/เข้าร่วม และบันทึกการประชุมที่จำเป็น 16.กำกับดูแลกระบวนการงานเปลี่ยนแปลงรวมถึงงบประมาณก่อสร้าง ,ผลกระทบงานเปลี่ยนแปลงที่มีต่อแผนงาน ,อนุมัติลงนามคำสั่งงาน เปลี่ยนแปลงเสนอเจ้าของโครงการ 17.จัดทำ/ตรวจสอบ เอกสารรับรองการเบิกเงินงวดให้ผู้รับเหมาต่างๆ 18.ตรวจสอบการเงินของโครงการ และจัดทำรายงานการเงินให้เจ้าของโครงการ 19.กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ตามขอบเขตงาน
Qualifications
 1. อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วศ.บ. (โยธา, ไฟฟ้า, เครื่องกล) หรือ สถ.บ. หรือเทียบเท่า
 3. ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี ผ่านงานระดับผู้บริหารและควบคุมงานของโครงการก่อสร้าง ขนาดใหญ่และงานก่อสร้างอาคารสูงมาแล้ว
 4. ทักษะ ใช้ภาษาอังกฤษดี บริหารและจัดการดูแลงานกับหน่วยงานก่อสร้างได้ดี
 5. ผ่านงานโครงการประเภท คอนโดมิเนียม
How to apply
 • สมัครด้วยตนเอง (หมู่บ้าน Biztown ใกล้กับ Big C ลาดพร้าว)
 • ส่งใบสมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • Contacts
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท เอ อี เอเชีย จำกัด
  2521/17 บิซทาวน์ ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว
  Khlong Chaokhun Sing Wang Thonglang Bangkok 10310
  Email : aeasia_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-530-5110
  Location
  Khlong Chaokhun Sing Wang Thonglang Bangkok
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.