บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทราย พลังงาน และปุ๋ยอินทรีย์ โดยผลิตน้ำตาลทรายภายใต้เครื่องหมายการค้ากุญแจคู่ ปัจจุบันกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์กำลังขยายฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวดังกล่าวบริษัทจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเติบโตกับเราเข้าปฏิบัติงาน
สวัสดิการ
- เครื่องแบบในการทำงาน - อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(พนักงานที่ปฏิบัติงาน อันมีลักษณะเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายจากการทำงาน) - รถรับ – ส่งพนักงาน(สำนักงานบุรีรัมย์) - บ้านพักพนักงาน(สำนักงานบุรีรัมย์) - โบนัสประจำปี(ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุ - ห้องพยาบาลและพยาบาลประจำสถานประกอบการ - การฝึกอบรม - การให้ทุนการศึกษา - เบี้ยเลี้ยงการทำงานนอกสถานที่ - กีฬาสีและการเลี้ยงสังสรรค์ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน ( ส่งใบสมัคร E mail: nampuengnalad@gmail.com)
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
237 หมู่ 2
ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
ใช้งานแผนที่