JobThai
บริษัท ยูนิเวิร์ส ออฟ อีโวลูชั่น 4289 จำกัด
วัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (Outsourcing) เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการที่หลากหลายที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัว ขององค์กรขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษางานด้านองค์กร การบริหาร กระบวนการทำงานในองค์กร อาทิเช่น การวิเคราะห์องค์กร, การบริหารทรัพยากรบุคคล, การสรรหาบุคลากร
บริษัท ยูนิเวิร์ส ออฟ อีโวลูชั่น 4289 จำกัด
อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 30 (Common Ground) ที่อยู่: 9 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310