JobThai
Ampas Industries Co., Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1979 โดยปัจจุบันเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทยและในอาเซียน Ampas อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง Ampas มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาอย่างต่อเนื่อง สามารถฟันฝ่ามรสุมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจนกระทั่งยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง ในปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมดในกลุ่มบริษัทรวมทั้งสิ้น 3,900 คน บริษัทให้ความสาคัญกับบุคลากร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีทักษะความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศ ตลอดจนให้ความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวของบุคลากรของ Ampas ผ่านโครงการต่างๆอาทิเช่น  โครงการ E Roadmap: เพื่อพัฒนาบุคลากรทางสายบริหารและสายเทคนิค เช่น วิศวกร ในด้านความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย Ampas เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น: เพื่อสนับสนุนบุคลากรของบริษัทให้สามารถศึกษาต่อได้โดยการยึดหยุ่นเวลาการทำงานให้ควบคู่ไปกับการเรียนได้โดยไม่กระทบกับงานประจำ ทำให้มีรายได้และพร้อมๆไปกับประสบการณ์ในงานที่ทำ นอกจากนี้แล้ว Ampas ยังมีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ พัฒนาสังคม ท้องถิ่น เช่น การสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในชนบท การปรับปรุงศาสนสถาน และกิจกรรมอื่นๆ ทางสังคม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา
สวัสดิการ
1. วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี และวันหยุดพิเศษ 2. รถรับ-ส่ง 3. ชุดฟอร์ม 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 5. ค่าครองชีพ 6. เบี้ยขยัน 7. ค่ากะ
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9. งานกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 10.โบนัส 11. ค่าตำแหน่ง 12. กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน 13. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ 14. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม
ติดต่อ
บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด
355 ม.4 ซ.7C ถ.สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: http://www.ampas.co.th