JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร-เจ้าหนี้ (กาญจนบุรี)
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไปด้าน AP - จัดเตรียม/ทำเอกสารรายจ่าย - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบ ภพ.30 กับ สรรพากร - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ - ตรวจสอบดูแลค...

INTEQC Group
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 May 19
2 . ICT Service Support
-Operate the IT Service support service helpdesk for the companies. -Response to users issues via telephone and e-mail in helpdesk ticket system within the SLA -Monitor and control the Server ...

INTEQC Group
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร +ประสบการณ์
23 May 19
3 . Process Engineering
- การสำรวจและแนะนำเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ - กำหนด ควบคุม และปรับปรุงสภาวะเงื่อนไขการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของกระบวนการผลิตและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเ...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
23 May 19
4 . ICT System Analyst
-Get requirement from Key Business Owner and Users. -Clarify business requirement with business and support SA to translate business requirement. -Prepare the Gap analysis document between t...

INTEQC Group
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร +ประสบการณ์
23 May 19
5 . วิศวกรการผลิต,IPS,WCM
-วางแผน วัตถุดิบ บรรจุภัณท์ เครื่องจักร พนักงานผลิต และ ขบวนการ เพื่อทำการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต -ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตเพื่อให้งานผลิตเป็นไปตามแผน -วิเคราะห์รายงาน ติดต...

INTEQC Group
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร +ประสบการณ์
23 May 19
6 . ผู้จัดการส่วนงานคลังสินค้า (Wheat Flour Mill Operation)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบสินค้าและบริหารจัดการสินค้าคงคลังไห้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ตรวจการรับ การจัดเก็บ และการจ่ายอาหารสำเร็จรูป 3. วางแผนงานเมื่อได้รับการร้องเรียน หรือมีการเปลี่ยนแปลงร...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary N/A+ประสบการณ์
23 May 19
7 . ช่างเขียนแบบ (Draftsman)รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่เขียนแบบแพลนงาน (Auto Cad) 2.ออกแบบนำเสนองานทางเลือกที่เหมาะสม 3.ปรับปรุงพัฒนางานดูงานโครงการใหม่

INTEQC Group
2 อัตรา
Salary N/A+ประสบการณ์
23 May 19
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจวิเคระห์คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการการผลิตขั้นตอนและวิธีการ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นแผนกผลิต แผนกคลังสินค้า 3.รายงานผลการปฎิบัติงานและปัญหาที่พบในแต่ละวันให้ผู้บังค...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
23 May 19
9 . วิศวกรจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ - จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร - ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เป็นตัวแทนติ...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary 18,000 + ประสบการณ์
23 May 19
10 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลการผลิตรับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลของผลการผลิตสินค้าและระบบต่างๆของบริษัท - จัดทำเอกสารข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกียวกับกับผลิตภัรฑ์สินค้าของการผลิตแป้งข้าวสาลี - ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจจับการจัดเก็บ การเบิกและจ่ายข้า...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
23 May 19
11 . หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า/ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลช่อมบำรุงรักษางานไฟฟ้า - จัดทำแผนการตรวจสอบและดูแลรักษาในงานไฟฟ้า - ควบคุมดูแลการปฏฺิงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - จัดทำข้อเสนอแนะและวิเคราะห์ปัญหาของงานไฟฟ้า - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไ...

INTEQC Group
5 อัตรา
Salary 12,000-18,000 บาท/เดือน
23 May 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไปด้าน AP - จัดเตรียม/ทำเอกสารรายจ่าย - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบ ภพ.30 กับ สรรพากร - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ - ตรวจสอบดูแลค...

INTEQC Group
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 May 19
13 . พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ,สัตว์บก
- ขายอาหารสัตว์น้ำ,สัตว์บก และคอยให้คำปรึกษากับลูกค้า

INTEQC Group
6 อัตรา
Salary ตามตกลง/มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
23 May 19
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.คียข้อมูลการขายจากพนักงานขาย 2.รับออกเดอร์สินค้า เปิดส่งบิลใบเสร็จรับเงิน 3.สั้งซื้อสินค้า PO เปิดส่งใบรับเงินสินค้า 4.จัดทำและแจ้งPlan รับสินค้าและส่งสินค้า 5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเดินเอกสา...

INTEQC Group
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
23 May 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs