JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  24 Positions      
Sort By 
1 . Prepress Specialist/Supervisor (ประจำนิคมสินสาคร) รหัส 20190621
- ตรวจสอบ Artwork ตามข้อกำหนดมาตรฐานของการพิมพ์ - ปรับแก้ไข File Artwork และปรับสีตามตัวอย่าง - ประสานงานและสนับสนุนทีมการตลาดและฝ่ายผลิตในข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำ Artwork - ประสานงาน...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC(ประจําโรงงาน SCCสินสาคร)
-ตรวจรับวัตุดิบประเภทกระดาษเพื่อการผลิต -บันทึกการตรวจรับวัตถุดิบ ปญหาที่พบ SCARถึงผูขาย -งานเอกสารอาทิเชน PR /CCRในระบบ A/X -ประสานงานเพื่อการติดตาม,แแยกสินคา,HOlD}ควบคุมการแกไข -รายงานสินค...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
3 . Production Leader (Gravure Printing) ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190621
- รับผิดชอบสายการผลิตงานพิมพ์กราเวียร์ - ควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต - รับผิดชอบความเรียบร้อยของเครื่องกราเวียร์ที่ใช้ในการผลิต - ให้คำปรึกษาและแนะนำพนักงานในทีม (ลูกน้...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 Position
Salary 25-35K
22 Jul 19
4 . Senior Software Developer (Education Products and Services)
• Build reusable code, libraries and coding standards • Design secure and scalable technology solutions • Complete document and procedures for installation & Maintenance • Develop programs for Proj...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
1 Position
Salary Competitive
22 Jul 19
5 . IT Service Desk (ประจำโรงงานพระประแดง)
- ดำเนินการรับแจ้งและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ - ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านไอที - ทำหน้าที่ Help Desk เพื่อตอบรับปัญหาลูกค้า - บันทึกข้อมูลเหตุการณ์และปัญหา...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
6 . Planner (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) รหัส 20190621
- จัดทำ Daily Plan - Report KPI Delivery - ติดตามงานผลิตให้ได้ตามแผน,ปรับแผน - วิเคราะห์+หาแนวทางการจัดทำแผนผลิต - ร่วมประชุมกับฝ่ายผลิตเรื่องแผนการผลิตอนาคต - ให้บริการด้านแผน+กำหนดส่งงาน

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
22 Jul 19
7 . Production Supervisor (Flexible Packaging) ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190621
จำนวนที่รับ: 3 อัตรา 1. Production Supervisor (Gravure Printing) 1 อัตรา (คุมลูกน้อง 20 คน) 2. Production Supervisor (Dry Laminate) 1 อัตรา (คุมลูกน้อง 5-6 คน) 3. Production Supervisor (Bag Making...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
3 Position
Salary 35-50K
22 Jul 19
8 . Process Engineer (Flexible Packaging) ประจำโรงงานสินสาคร รหัส 20190621
1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือให้มีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความคงที่ (Consistency) 2. วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิตและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมกับนําไปประยุกต์ใช้ให้เป็นจริง ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary 35-45K
22 Jul 19
9 . HRD Specialist ประจำโรงงานสินสาคร
- รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development) - ให้ความรู้ คำแนะนำ แก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ Career Path, Succession Plan, IDP - พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) และ KPI ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary Competitive
22 Jul 19
10 . Web Application Developer (Security Printing Product) ประจำพระประแดง
• พัฒนาและแก้ไขระบบ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร (เช่น ระบบงานโลจิสติกส์, ระบบบริหารงานการผลิต) และลูกค้าภายนอกองค์กร

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
1 Position
Salary Competitive
22 Jul 19
11 . Software Developer (C# .Net) ประจำพระประแดง
พัฒนาและเขียนโปรแกรมภายใต้การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศหรือมาตรฐาน ISO27001

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
1 Position
Salary Competitive
22 Jul 19
12 . วิศวกรการผลิต (ประจำโรงงานพระประแดง), รหัส 20190621
- ประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดโครงการ - ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล - รับข้อมูลความต้องการจากหน่วยงานและกำหนดแผนบริหารโครงการ และมีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามโครงการให้เสร็จตา...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
13 . Production Supervisor (Packing) ประจำโรงงานสินสาคร, รหัส 20190621
Report to: Production Manager (Packing) Subordinate: หัวหน้าทีมบรรจุหีบพ่อ พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานธุรการ (รวม 35-200 คน) Work location: นิคมสินสาคร Work day: ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
22 Jul 19
14 . IT System Engineer (ประจำโรงงานพระประแดง)
- ติดตั้ง Windows Server, VM, SQL Server - แก้ไขปัญหา System, Windows Server, Exchange Server - ติดต่อประสานงาน Cloud System

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
15 . Overseas Procurement Supervisor (ประจำนิคมสินสาคร) รหัส 20190606
• Manage all oversea procurement activities and coordinate with related departments to ensure that company get the best benefits (price, terms and condition) • Research potential suppliers, Compare ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC (โรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร), รหัส 20190528
1. ควบคุมเอกสาร ส่วนกลางประสานงานกับองค์กรหรือผู้ตรวจ ภายนอกและ จัดทำระบบ การจัดการ ISO 2. รับผิดชอบตรวจสอบติดตามผล การแก้ไขปรับปรุงดำเนินการในระบบ Audit ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 3. จัดทำสำเนา เอ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร), รหัส 20190531
1.วางแผนควบคุมการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ 2.ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการจัดส่ง 4.จัดทำรายงานต่างๆ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำโรงงาน CSK สินสาคร), รหัส 20190531
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร 2.ดูแลสต็อกสินค้า 3.ควบคุมพนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
19 . R&D Flexible Packaging Officer (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. ตรวจสอบ และ ทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
20 . Sales Executive (Flexible) (โรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร), รหัส 20190530
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
4 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
21 . ERP Programmer ( โรงงาน ถนนสุขสวัสดิ์ 55)Urgently Required !
- Develop system to support and maintenance user daily operations for all new established business and able to customize. - Support and maintenance ERP System Financial System ,Trade & Logistic an...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
1อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
22 Jul 19
22 . Sale Executive (Packaging) (โรงงาน CSK นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร), รหัส 20190530
สร้างยอดขายตามเป้าหมาย - จัดทำใบขอตัวอย่างขอราคา เสนอราคาสินค้า และส่งตัวอย่างให้ลูกค้า - บริการการขายผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลภายในองค์กร - หาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติม

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
23 . Sales Executive (ประจำสีลม), รหัส 20190530รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานการขายให้บริการลูกค้า 2. จัดทำการบันทึการติดต่อกับลูกค้า แบะสรุปข้อตกลงกับลูกค้า 3. ติดตามการผลิตผ่านเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและบริการลูกค้า 4. ติดตามหนี้และร่วมวางแผนด้านการตลาด

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
22 Jul 19
24 . Customer Service Officer (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร), รหัส 20190530
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิต เพื่อให้ส่งหมอบงานให้ทันกำหนด - มีความรู้เรื่อง สิ่งพิมพ์ รับพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
22 Jul 19
  24 Positions      
Sort By 
Disability Jobs