JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Cost Control) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลทางบัญชี ทั้งด้านรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวกับโครงการ 2. จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการในระบบบัญชี 3. จัดทำเอกสารสำหรับรายการปร...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
2 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ (Benefits Officer)
1.รับผิดชอบงานและจัดทำรายงานด้านการบันทึกเวลาทำงาน และตรวจสอบประเภทการลา จากโปรแกรมสำเร็จรูปงาน HR 2.รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำป...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
3 . ผู้ควบคุมงานSupervisor (ระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล)ประจำโครการ เพลินจิต
1.ควบคุม ดูแลการดำเนินงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงานและรายละเอียดของโครงการ 2.ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้างานติดตั้งเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามแผนงานหลักของโครงการ 3.มอบหมายงานและควบคุมโฟร์แมนให้ดูแลงาน...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
4 . Commercial Officer / Engineer
1. ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของโครงการ 2. ประเมินความเสี่ยงของโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ 3. จัดทำ Cash Flow Report 4. จัดทำ Report เพื่อนำมาวิเคราะห์ต้นทุนโครงการ 5. จัดทำสัญญาทางธุรกิจของบริษัท ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP) ใกล้รถไฟฟ้าสนามเป้า
1. ตรวจสอบเอกสารใบวางบิลจาก Supplier ให้ถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบเอกสารและบันทึกการตั้งหนี้ 3. บันทึกทำค่าใช้จ่าย, การเบิกจ่ายทั้งหมดของบริษัท โดยตรวจสอบให้ตรงกับเอกสารประกอบการจ่าย 4. บันทึกตัดรับ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
23 May 19
6 . โฟร์แมน (ระบบประปา) ประจำโครงการ เพลินจิต
1.ควบคุมการติดตั้งงานวิศวกรรมระบบ (ระบบไฟฟ้า)ให้ได้ตามแบบ และมีคุณภาพ รวมทั้งต้องประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายและนำไปติดตั้ง 3.ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากแบบ เพ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
7 . Project Engineer (ME) – Base in Yangon, Myanmarรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพและงานก้าวหน้าตามแผนงาน 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย 3. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี 4. ร่วมประชุมกับเจ้าข...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
23 May 19
8 . วิศวกรสนาม (Site Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม (งานแบบ)
1. ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพและงานก้าวหน้าตามแผนงาน 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย 3. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี 4. ร่วมประชุมกับเจ้าข...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 May 19
9 . วิศวกรเขียนแบบ (BIM Engineer) สาขาไฟฟ้า-เครื่องกล
1. ใช้แปรแกรม REVIT ขึ้น Model โครงสร้างของอาคารตาม Architectural Drawings 2. ใช้แปรแกรม REVIT สร้าง Model งานระบบตาม Design Drawings 3. ใช้โปรแกรม REVIT ถอดจำนวนอุปกรณ์ต่างๆในโมเดลที่สร้างขึ้นมา 4...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 May 19
10 . วิศวกรถอดแบบประมาณราคา (QS Engineer)
- ถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์หลักตามเอกสารประกวดราคาเพื่อใช้ในการประเมินราคา - ติดต่อ Supplier เพื่อขอและเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงตามข้อ กำหนดและราคาที่เหมาะสม - คำนวณต้นทุนระบบทั้งโครงการใ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
11 . วิศวกรงานขาย (Sales Engineer)
1. ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น กล้อง CCTV, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ(BAS), อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ งานขาย Data Center products และ Precision air (เฉพ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 May 19
12 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร (ประจำโครงการเขตบางกอกน้อย-วังหลัง)
1.ตรวจดูการทำงานของระบบตามกำหนด 2.รักษาความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 3.เก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4.ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ตามตารางที่กำหนด 5.ทำรายงานผลการซ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 May 19
13 . พนักงานเขียนแบบ (Draftsman AC-SN) ประจำโครงการกรุงเทพฯ รับสมัครด่วน !
• ศึกษารายละเอียด ความต้องการของงาน และทำการเขียนแบบและรายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ • เขียนแบบเอกสารอื่นๆ ประกอบโครงการ • จัดเขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด • เคลียร์แบบงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 May 19
14 . จป. วิชาชีพ ประจำไซต์งานก่อสร้าง (ประจำ จ. ฉะเชิงเทรา บางปะกง)
1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ 2. วางแผน ตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานความปลอดภัย 3. จัดทำสรุปและประสานงานกับกองตรวจความปลอดภัย 4. จัดทำแผนฉุกเฉินเรื่องความปลอดภัย

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ ประสบการณ์
23 May 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs