บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)
การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในด้านการดำเนินงานนั้นแต่ละบริษัทฯ จะมีการดำเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ(Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์แต่ละบริษัทฯ นำไปปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งนี้ แต่ละบริษัทฯ จะมีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เป็นประจำ (Executive Committee)
Benefits
  • - ค่าเบี้ยขยัน
  • - ค่ากะ
  • - ค่าอาหารกลางวัน
  • - เงิน Bonus
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - สหกรณ์ออมทรัพย์
  • - ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ
  • - ชุดฟอร์ม
  • - รถรับ-ส่งพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (Somboon Group) จำกัด (มหาชน)
129 หมู่ 2 ถนนบางนา - ตราด กม.15
Bang Chalong Bang Phli Samut Prakan 10540
See Map