JobThai
ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน60,000,000 บาท บริษัทย่อยคือ 1. บริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อให้บริการรับฝากสินค้าและให้ลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้าและมีท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS CODE (International Ship & Port Facility Security Code) 2. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Computer Back up media) ด้วยระบบ Barcode เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีแบบแผน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015 รวมถึงบริการการสแกนเอกสารเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ พร้อมทั้ง จัดทำดัชนีสืบค้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - บัตรน้ำมัน บางตำแหน่ง - ค่าทางด่วน ค่าเดินทาง บางตำแหน่ง - ค่าโทรศัพท์ บางตำแหน่ง - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ (IPD ,OPD) - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าทำฟัน - เครื่องแบบพนักงาน - กระเช้าเยี่ยมไข้ - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - ของขวัญเกษียณอายุ - ปรับค่าจ้างประจำปี - อบรม-สัมมนา สังสรรค์ประจำปี (สวัสดิการได้เฉพาะบางตำแหน่ง)
Contacts
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
185 ถนนราษฎร์บูรณะ
Rat Burana Rat Burana Bangkok 10140
Directions
จุดสังเกต ตรงข้ามบริษัทเป็นซอยวัดบางปะกอก (ซ.ราษฎร์บูรณะ 14) สายรถเมล์ที่ผ่านบริษัท สาย 6 , 17 , 88 ลงป้ายวัดบางปะกอก หากเดินทางมาจากเส้นสุขสวัสดิ์ ให้นั่งสาย 140, 141 , 142, 75, 21, 20, 82, 37, 558 ลงป้ายวัดบางปะกอก (ซ.สุขสวัสดิ์ 19) และนั่งวินมอร์ไซส์ทะลุซอย