JobThai
อุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจร อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป
1. ชุดยูนิฟอร์มประจำปี 2. เงินปรับประจำปี 3. โบนัสประจำปี 4. สิทธิสวัสดิการที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราห์ 5. เงินช่วยเหลืองานศพ 6. เงินช่วยงานมงคลสมรส
7. เงินค่ารักษาพยาบาล(เฉพาะฝ่ายขายที่ปฎิบัติงานต่างจังหวัด) 8. ประกันชีวิตบางตำแหน่งงาน 9. งานเสี้ยงสังสรรค์ประจำปีของบริษัท 10. ทุนการศึกษาบุตร 11. พนักงานดีเด่น
20
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
312 อาคาร GFPT ถ.พระราม 2
Bang Mot Chom Thong Bangkok 10150