JobThai
ด้วย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคนไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอดกว่า 60 ปี และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี และระบบการสื่อสารข้อมูลครบวงจร มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทสามารถ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศที่ส่งมาด้วย
Benefits
1. โบนัสประจำปี 2. งานเลี้ยงปีใหม่ 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ประกันชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ (ประกันกลุ่ม) 5. ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน-นอก) 6. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 7. เงินกู้สำหรับพนักงาน 8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม 9. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม 10. ตรวจสุขภาพประจำปี 11. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน 12. ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทในราคาพิเศษ 13. สวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย
Contacts
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
99/7 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นG ถนนแจ้งวัฒนะ
Khlong Kluea Pak Kret Nonthaburi 11120
Directions
จากรังสิต : รถตู้สายปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ จากอนุสาวรีย์ : รถตู้สายปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ, รถประจำทาง 166 จากบางกะปิ : รถตู้สาย ปาดเกร็ด-ม.ราม 1 เส้นหพลโยธิน, สะพานใหม่ : รถประจำทาง 356