บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2545 เป็นผู้ให้บริการสอบเทียบและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Liquid Flowmeter แห่งแรกที่ได้รับการรับรองความสามารถ ISO/IEC 17025 : 2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และมีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุม 16 สาขาการวัด
สวัสดิการ
- เครื่องแบบพนักงาน - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - งานจัดเลี้ยงและสัมมนาประจำปี - ค่าล่วงเวลา - คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง) - เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยง - โบนัส
ติดต่อ
บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
214 ถนนบางแวก
Bang Phai Bang Khae Bangkok 10160
เว็บไซต์: www.mit.in.th
ใช้งานแผนที่