บริหารจัดการ ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล
สวัสดิการ
 • - โบนัส ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
 • - เงินกู้เพื่อทุนการศึกษา
 • - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
 • - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิตอันมิใช่เกิดจากการปฏิบัติงานและการสูญเสีย บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
 • - อาหารกลางวัน
 • - ฟิตเนส
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกอบรม
 • - วันหยุดตามประเพณีอย่างน้อย 13 วันต่อปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย 7 วันต่อปี
 • - ลากิจ 10 วันต่อปี
 • - ลาบวช 30 วันโดยได้รับเงิน
 • - ทุนเรียนดีสำหรับบุตรพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท นทลิน จำกัด (Nathalin Co., Ltd.)
88 ซอยบางนา-ตราด30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.nathalin.com