บริหารจัดการ ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล
สวัสดิการ
- โบนัส ตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ประกันสุขภาพกลุ่ม - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ - เงินกู้เพื่อทุนการศึกษา - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิตอันมิใช่เกิดจากการปฏิบัติงานและการสูญเสีย บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร - อาหารกลางวัน - ฟิตเนส - ตรวจสุขภาพประจำปี - ยูนิฟอร์ม - ค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกอบรม - วันหยุดตามประเพณีอย่างน้อย 13 วันต่อปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย 7 วันต่อปี - ลากิจ 10 วันต่อปี - ลาบวช 30 วันโดยได้รับเงิน - ทุนเรียนดีสำหรับบุตรพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท นทลิน จำกัด (Nathalin Co., Ltd.)
88 ซอยบางนา-ตราด30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: http://www.nathalin.com